Giới lănh đạo Việt Nam đang dần nói không với tư duy bảo thủ - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Go Back   VietBF > Breaking News | Tin Nóng > Breaking News | Tin Sốt


Số bài trả lời (Reply's) : 1   -   Số người đă xem (Viewers) : 530
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Giới lănh đạo Việt Nam đang dần nói không với tư duy bảo thủ
Click image for larger version

Name:	Capture.PNG
Views:	0
Size:	259.9 KB
ID:	1877534  
Bộ Chính trị chính thức ban hành chủ trương khuyến khích. Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá. Dám chịu trách nhiệm ‘v́ lợi ích chung’ của quốc gia, dân tộc, đất nước.Lănh đạo Việt Nam cũng kiên quyết xử lư nghiêm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bộ Chính trị ra kết luận về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm v́ lợi ích chung

Thường trực Ban Bí thư Vơ Văn Thưởng vừa kư ban hành kết luận của Bộ Chính trị (Kết luận số 14 -KL/TW) về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo v́ lợi ích chung.

Theo đó, Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị được đưa ra sau khi xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về đề án Xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm v́ lợi ích chung và ư kiến của các cơ quan liên quan.

Kết luận này có hiệu lực từ thời điểm ban hành và được phổ biến tới chi bộ.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, để thực hiện thành công đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy tinh thần yêu nước, ư chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lănh đạo, quản lư.

Đội ngũ này, theo kết luận của Bộ Chính trị phải đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động v́ lợi ích chung.

Theo kết luận số 14, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lănh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu.

Cùng với đó là tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và đồng thuận trong xă hội về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá v́ lợi ích chung, khơi dậy mạnh mẽ ư thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết ḷng, hết sức v́ nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ.

Bộ Chính trị yêu cầu, trong quá tŕnh thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xuất phát từ yêu cầu, đ̣i hỏi cấp thiết của thực tiễn, khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá.

Đặc biệt, cần tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đă có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Ưu tiên dùng người dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm

Bộ Chính trị nêu rơ, đề xuất đổi mới, sáng tạo của cán bộ phải báo cáo với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nơi công tác, đồng thời, được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thực hiện hoặc thực hiện thí điểm, bảo đảm không trái với Hiến pháp và Điều lệ Đảng.

“Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, tập thể lănh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ triển khai thực hiện”, Bộ Chính trị nêu rơ.

Cũng theo yêu cầu của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên theo dơi, kiểm tra, giám sát quá tŕnh triển khai thực hiện thí điểm các đề xuất đổi mới, sáng tạo.

Chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời động viên, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xem xét, điều chỉnh, có quyết định phù hợp với t́nh h́nh thực tế.

“Phát hiện sớm và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm”, Bộ Chính trị lưu ư.
Khi cán bộ thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại th́ cấp có thẩm quyền phải kịp thời xác định rơ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá công tâm để xem xét, xử lư phù hợp.

Đáng lưu ư, Bộ Chính trị cho rằng, nếu thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, v́ lợi ích chung th́ được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.

“Xử lư nghiêm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải định kỳ sơ kết, tổng kết, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những mô h́nh, giải pháp thí điểm, đổi mới, sáng tạo có hiệu quả.

Cùng với đó, cần kịp thời xem xét, nghiên cứu để thể chế hóa thành quy định pháp luật, tạo cơ sở pháp lư để nhân rộng các mô h́nh, giải pháp đó.

Đồng thời biểu dương, khen thưởng xứng đáng, ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao.

Bộ Chính trị đánh giá, trong quá tŕnh lănh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn khuyến khích, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đă đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ư nghĩa lịch sử, khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, tinh thần năng động, sáng tạo và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân.

Những thành tựu của đất nước có đóng góp rất quan trọng của nhiều thế hệ cán bộ lănh đạo, quản lư với bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực tổng kết thực tiễn sắc bén, tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với kết luận mới nhất của Bộ Chính trị về Xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm v́ lợi ích chung, có thể thấy, lănh đạo đất nước đang dần nói “Không” với tư duy bảo thủ, duy ư chí, chỉ v́ lợi ích cá nhân hay của một bộ phận, lợi ích nhóm.

Như các tuyên bố được lănh đạo Đảng Cộng sản Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ…có thể cảm nhận rơ, Việt Nam không chỉ quyết tâm làm trong sạch đội ngũ, nâng cao chất lượng cán bộ mà c̣n hướng đến các mục tiêu thay đổi tư duy, cập nhật tiến bộ, ủng hộ những cá nhân có tư tưởng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến, dám chịu trách nhiệm v́ sự phát triển chung của đất nước, quốc gia, dân tộc.

Bài cùng thể loại : • nguoiduatinabc
  R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
  Release: 4 Weeks Ago
  Reputation: 18726


  Profile:
  Join Date: Apr 2016
  Posts: 36,994
  Last Update: None Rating: None
  Attached Thumbnails
  Click image for larger version

Name:	Capture.PNG
Views:	0
Size:	259.9 KB
ID:	1877534  
  nguoiduatinabc_is_offline
  Thanks: 168
  Thanked 4,093 Times in 3,222 Posts
  Mentioned: 2 Post(s)
  Tagged: 0 Thread(s)
  Quoted: 11 Post(s)
  Rep Power: 42 nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6
  nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 6
  Old 4 Weeks Ago   #2
  thea1
  thea1's Avatar
   
  R3 Hảo Kiếm Khách
  Join Date: Jun 2013
  Posts: 321
  Thanks: 0
  Thanked 258 Times in 115 Posts
  Mentioned: 0 Post(s)
  Tagged: 0 Thread(s)
  Quoted: 33 Post(s)
  Rep Power: 9
  thea1 Reputation Uy Tín Level 1thea1 Reputation Uy Tín Level 1thea1 Reputation Uy Tín Level 1
  Reputation: 272
  Default

  Đừng nghe những gì cộng sản nói..mà hãy nhìn kỷ những gì cộng sàn làm.. Cộng sản rõ cướp,chụp hình, đóng phim để lừa dân,tuyên truyền là nghề của bộ chính trị cộng sản...thay đổi chế độ cộng sản là yêu nước.
  thea1_is_offline   Reply With Quote
  Reply

  User Tag List

  Thread Tools

  Facebook Comments


   
  iPad Tablet Menu

  HOME

  Breaking News

  Society News

  VietOversea

  World News

  Business News

  Other News

  History

  Car News

  Computer News

  Game News

  USA News

  Mobile News

  Music News

  Movies News

  Sport News

  ZONE 1

  ZONE 2

  Phim Bộ

  Phim Lẻ

  Ca Nhạc

  Thơ Ca

  Help Me

  Sport Live

  Stranger Stories

  Comedy Stories

  Cooking Chat

  Nice Pictures

  Fashion

  School

  Travelling

  Funny Videos

  NEWS 24h

  HOT 3 Days

  NEWS 3 Days

  HOT 7 Days

  NEWS 7 Days

  HOT 30 Days

  NEWS 30 Days

  Member News

  Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

  Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

  Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

  Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

  Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
  Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
  Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


  All times are GMT. The time now is 16:42.
  VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
  User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
  Log Out Unregistered

  Page generated in 0.06672 seconds with 13 queries